Joel & Yuan Yi-446

Chilling with the groomsmen before the reception begins.

Chilling with the groomsmen before the reception begins.