Joel & Yuan Yi-499

Drinking "cross-cupped wine".

Drinking “cross-cupped wine”.